GSE spol.s.r.o.

Aktuální informace o změnách legislativy

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o nastalých změnách, které jsou v platnosti od 1.1. 2015 a které se týkají obchodních společností, nebo správy daní. 

Změnou po mnoha letech prošly výdajové paušály živnostníků kdy nově bude možné paušál uplatnit pouze do výše tržby 2 miliony korun českých. Proto je založení společnosti s ručením omezením pro živnostníky nyní mnohem zajímavější, než tomu bylo doposud. 

Podíly na zisku obchodních korporací mohou nově získat i osoby, které nevlastní podíl na této korporaci. U zaměstnanců se výplata podílu na zisku považuje za příjem ze závislé činnosti, ostatním fyzickým osobám bude tento podíl zdaněn srážkovou daní. Od 1. ledna 2015 došlo k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací. Elektronické podání činí osoba, která má zpřístupněnu datovou schránku (popř. ji má zpřístupněnu její zástupce). Výše obratu pro registraci daňového subjektu k DPH byla zachována ve výši 1 milion korun českých. U živnostenského podnikání provozovaného na tzv. vedlejší činnost se pro celý letošní rok stanoví částka 63 865 Kč hrubého ročního zisku jako částka, do které se nehradí sociální pojištění z vedlejší činnosti. 

Změny, které jsou v platnosti od 1.1. 2014 a které se týkají obchodních společností:

Zejména se jedná o možnost založit společnost s ručením omezený se základním kapitálem od 1 Kč. Možnost splatit vyšší částku základního kapitálu stále zůstala a i povinnost získat potvrzení od banky nebo úvěrového družstva. Akciových společností nebo Evropských akciových společností se tato změna nedotkla. Podstatnou změnou týkající se akciových společností je zrušení akcií na majitele. Tyto akcie nebylo možno vydávat pro nově vzniklé společnosti již několik let, tam kde ale tyto akcie byli již vydány bylo možné si je ponechat. Nyní s novou právní úpravou tyto akcie zanikly a platí povinnost pro všechny akciové společnosti přejít na listinné akcie na jméno, nebo na zaknihované akcie vedené na elektronickém účtu o centrálního depozitáře.Tím vznikla povinnost každé společnosti vést seznam akcionářů. Novelou prošlo i ustanovení, které v určitých případech určovalo, že zaměstnanci mají právo delegovat do dozorčí rady akciové společnost svého zástupce. Toto ustanovení již neplatí, i když zákonodárce uvažuje o jeho opětovném zavedení. Výraznou změnou v českém právním prostředí je nově zakotvená povinnost ručení členů statutárních orgánů společností. V případě úpadku firmy může soud na návrh věřitele nebo insolvenčního správce rozhodnout, že závazky společnosti nebudou-li splněny, splní jednatel společnosti nebo představenstvo jako ručitelé, kteří ručí celým svým majetkem. Toto ustanovení plně odpovídá snížení základního kapitálu na minimální výši 1 Kč, jelikož základní kapitál přestal plnit funkci ručení společnosti s ručením omezeným. Další změnou pak bylo zrušení rezervního fondu, který byla společnost povinna tvořit ze svého zisku. Jelikož ani tento fond neplnil funkci záchranné brzdy pro případ platební neschopnosti společnosti a často dosahoval tak minimální výše, pokud byl vůbec zřízen, že i povinnost vést tento fond byla zrušena. Novým způsobem vlastnictví společnosti s ručením omezeným se stala možnost reprezentovat splacené základní jmění ve společnosti tzv. Kmenovým listem, který nahrazuje obchodní podíl jako převoditelné majetkové právo, a stává se cenným papírem – kmenovým listem. Důvodem proč se rozhodnout pro kmenový list může být snadná převoditelnost cenných papírů rubopisem bez úředně ověřených podpisů. Nevýhodou je však riziko ztráty kmenového listu a možnost, že úředně neověřený podpis může být snadno falšován. Hlavní nevýhodou je však fakt, že téměř okamžitě po platnosti zákona se začalo uvažovat o zrušení kmenových listů. Z důvodu ochrany osobních údajů, tedy z důvodů ze kterých před 2 lety zmizela z obchodního rejstříku rodná čísla jednatelů společností je nově konec tzv. podpisových vzorů jednatelů a členů představenstva, který se doposud zveřejňoval ve sbírce listin. Riziko zneužití podpisového vzoru se tak snížilo. Novinkou v právu obchodních společností je také možnost jmenovat jednatelem nebo členem představenstva právnickou osobu, a to tuzemskou i zahraniční. Práva a povinnosti za právnickou osobu jmenovanou do statutárního orgánu společnosti pak vykonává představitel jmenované společnosti a to vč. ručení za splnění povinností. Drobnou změnou však prošlo i vlastnictví obchodního podílu, a to tak, že již není nutno slučovat obchodní podíly do větších celků pokud se sníží počet společníků. Každý společník totiž může vlastnit víc než 1 obchodní podíl v jedné společnosti. Spolu s tímto ustanovením také padlo omezení, že každá osoba může samostatně vlastnit pouze 3 právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Nyní tento počet není omezen. Zákon nyní neomezuje ani počet společníků s.r.o. v případě, že tato firma chce sama vlastnit jinou právnickou osobu. Toto omezení dříve platilo a byly z něj vyňaty pouze akciové společnosti. Komplikací pro všechny notáře v České republice pak přineslo ustanovení zákona o obchodních korporacích, které určuje, že notářský zápis může být sepsán pouze na základě takové plné moci, která je sama notářským zápisem pořízeným u notáře v České republice a to i v případě že zmocnitelem je cizinec, který se v České republice nezdržuje. Jedinou vyjímkou jsou zápisy z valných hromad a plné moci udělené valnou hromadou. Jelikož zákon vždy určoval, že každá společnost může valnou hromadu provést sama bez notáře, nemusejí mít listiny vydané valnou hromadou společnosti formu notářského zápisu ani nyní. Na druhou stranu však nyní u notáře můžete požadovat zápis nově vzniklé společnosti přímo elektronicky z notářské kanceláře bez nutnosti podávat návrh na zápis rejstříkovému soudu. Tato služba je však spojena s výrazným poplatkem a to i s ohledem na to že minimální cena notářského zápisu se meziročně zvýšila o 800 Kč bez DPH. Mezi nové služby poskytované obchodním rejstříkem nyní patří zejména možnost 30 dnů před podáním návrhu na zápis firmy rezervovat svůj název pro firmu na základě sepsaného notářského zápisu. I tato služba je zpoplatněna, může však pomoci těm, kteří pro zápis firmy potřebují vyřídit např. koncesi vydávanou živnostenským úřadem a chtějí mít jistotu, že jimi vybraný název nepoužije v mezidobí jiná společnost. Další službou je on-line inteligentní formulář používaný pro přípravu návrhů zápisu a změn v obchodním rejstříku. Nová úprava s sebou přinesla i změny v právních formách pro neziskový sektor. Od 1.1. 2014 již není možné zakládat obecně prospěšné společnosti a platí povinnost transformace existujících obecně prospěšných společností v ústavy dle jejich zaměření. Občanská sdružení taktéž doznala jistých změn, z nich nejdůležitější je změna názvu občanských sdružení na spolky, které se zapisují do seznamu spolků, který vedou rejstříkové soudy a také povinnost poskytovat své služby pouze členům sdružení.

 

 

Evropské akciové společnosti

Jsou exkluzivní právní formou, která umožnuje našim klientům změnu sídla společnosti do zahraničí v rámci celé EU, a tím i změnu daňových zákonů. Dále umožňuje nerušené podnikání v celém Evropském hospodářském prostoru. Evropské akciové společnosti jsou právní formou, která klade nejnižší nároky na počet osob zapsaných v obchodním rejstříku. Nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Akciové společnosti

Ideální volba pro dlouhodobé podnikání většího počtu společníku nebo uzkutečnění rozsáhlého podnikatelského záměru. Akciová společnost vám umožňuje nejširší možnosti uspořádání vnitřních poměrů ve vztahu mezi akcionáři a členy statutárních orgánů. Akciová společnost je také ideálním vlastníkem menších dceřiných společností nebo nemovitostí. Cenu, aktuální nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Pomoc s ukončením podnikání

Klientům, kteří chtějí ukončit své podnikání formou právnické osoby nabízíme likvidaci jejich společnosti a výmaz z obchodního rejstříku v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Jedná se o legální cestu k ukončení činnosti společnosti.