Badatelské dny jsou každý pátek výjma dnů pracovního klidu od 9:00 do 14:00 s přestávkou od 12:00 do 12:30 hodin.

Všechny položky jsou povinné.

*oprávněnou osobou ve smyslu nahlížení do uložených záznamů se rozumí statutární zástupce společnosti, prokurista, likvidátor a insolvenční správce. Další osoby jsou oprávněny nahlížet do uložených záznamů pouze po předložení úředně ověřené plné moci popř. státní orgán oprávněný podle zvláštníh právního předpisu.

Povinnosti badatele:

  • Předložit rezervaci a prokázat pracovníkům spisovny svou totožnost.
  • Prokátaz oprávněný právní zájem k nahlížení.
  • Vstoupit do studovny pouze s tužkou, vlastními volnými listy papíru bez desek.
  • Badatel se do studovny dostaví v čistém a střízlivém stavu, neozbrojen.
  • Při nahlížení se badatel řídí pokynu dozoru v badatelně.
  • Badateli se zakazuje vynášet listiny z badatelny.
  • Do předložených záznamů může současně nahlížet pouze jedna osoba a to badatel.
  • Během jednoho návštěvního dne se badateli předkládá maximálně 1 000 listin z pravidla jen jeden pořadač na ráz.
  • Při každém ukončení nahlížení je badatel povinen vrátit listiny v počtu, sledu a stavu, v jakém mu byly zapůjčeny.

Výpůjčka originálních listin je možná pouze do jiné koncesované spisovny nebo do archívu.

Podnikatelský inkubátor

Našimi klienty jsou nově vzniklé společnosti, mladí nebo noví podnikatelé, studenti a start-up společnosti. Tyto subjekty podporujeme v začátcích jejich podnikání a nabízíme jim služby administrativní a hospodářské povahy, vedení účetnictví a spisovny, pronájem kancelářských a skladovacích prostor v Praze.

Entrepreneur's Incubator

Our clients include newly established companies, young or new firm owners, students and start-up companies. We support these entities at the beginning of their business activities offering them economy-focused administrative services, bookkeeping and record-keeping services as well as letting office and storage spaces in Prague.

Unternehmerinkubator

Zu unseren Klienten gehören neu gegründete Gesellschaften, Jungunternehmer oder neue Einzelfirmen, Studenten und Start-up-Gesellschaften. Diese beginnenden Wirtschaftsbetriebe und Einzelkaufleute werden von uns unterstützt. Wir bieten ihnen entsprechende Verwaltungs- und Wirtschaftsdienstleistungen, Buch- und Registraturführung sowie Vermietung von Büro- und Lagerräumen in Prag.