Badatelské dny jsou každý pátek výjma dnů pracovního klidu od 9:00 do 14:00 s přestávkou od 12:00 do 12:30 hodin.

Všechny položky jsou povinné.

*oprávněnou osobou ve smyslu nahlížení do uložených záznamů se rozumí statutární zástupce společnosti, prokurista, likvidátor a insolvenční správce. Další osoby jsou oprávněny nahlížet do uložených záznamů pouze po předložení úředně ověřené plné moci popř. státní orgán oprávněný podle zvláštníh právního předpisu.

Povinnosti badatele:

  • Předložit rezervaci a prokázat pracovníkům spisovny svou totožnost.
  • Prokátaz oprávněný právní zájem k nahlížení.
  • Vstoupit do studovny pouze s tužkou, vlastními volnými listy papíru bez desek.
  • Badatel se do studovny dostaví v čistém a střízlivém stavu, neozbrojen.
  • Při nahlížení se badatel řídí pokynu dozoru v badatelně.
  • Badateli se zakazuje vynášet listiny z badatelny.
  • Do předložených záznamů může současně nahlížet pouze jedna osoba a to badatel.
  • Během jednoho návštěvního dne se badateli předkládá maximálně 1 000 listin z pravidla jen jeden pořadač na ráz.
  • Při každém ukončení nahlížení je badatel povinen vrátit listiny v počtu, sledu a stavu, v jakém mu byly zapůjčeny.

Výpůjčka originálních listin je možná pouze do jiné koncesované spisovny nebo do archívu.

Evropské akciové společnosti

Jsou exkluzivní právní formou, která umožnuje našim klientům změnu sídla společnosti do zahraničí v rámci celé EU, a tím i změnu daňových zákonů. Dále umožňuje nerušené podnikání v celém Evropském hospodářském prostoru. Evropské akciové společnosti jsou právní formou, která klade nejnižší nároky na počet osob zapsaných v obchodním rejstříku. Nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Akciové společnosti

Ideální volba pro dlouhodobé podnikání většího počtu společníku nebo uzkutečnění rozsáhlého podnikatelského záměru. Akciová společnost vám umožňuje nejširší možnosti uspořádání vnitřních poměrů ve vztahu mezi akcionáři a členy statutárních orgánů. Akciová společnost je také ideálním vlastníkem menších dceřiných společností nebo nemovitostí. Cenu, aktuální nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Pomoc s ukončením podnikání

Klientům, kteří chtějí ukončit své podnikání formou právnické osoby nabízíme likvidaci jejich společnosti a výmaz z obchodního rejstříku v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Jedná se o legální cestu k ukončení činnosti společnosti.